zondag 25 oktober 2009

Dankgebed van de H. Thomas van Aquino na het ontvangen van de H. Communie

Goede God,

Ik dank U, Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God omdat Gij U hebt gewaardigd mij, zondaar en onwaardige dienaar te verzadigen met het kostbaar Lichaam en bloed van Uw zoon, onze Heer Jezus Christus.

Niet om enige verdienste van mij, maar enkel door de gunst van Uw ontferming. En ik bid U, dat deze heilige Communie mij niet een oorzaak worden van straf, maar een heilzame voorspraak tot kwijtschelding. Zij is mij een wapenrusting van geloof en een schild van goed wil. Zij neemt mijn ondeugden weg en roeit begeerten en wellust in mij uit. Zij vermeerdere in mij de liefde, het geduld en de ootmoed, gehoorzaamheid en alle deugden.

Ze is voor mij een krachtige verdediging tegen de hinderlagen van mijn zichtbare en onzichtbare vijanden. Ze brengt in mij alle beweging van het vlees en van de geest volkomen tot rust en hechte mij vast aan u, de ene en ware God.

Ze is ten slotte de gelukkige vervulling van mijn einddoel. En ik bid U, gewaardig U tot mij, zondaar, te geleiden tot dat onuitsprekelijke gastmaal waar U en Uw Zoon en de Heilige Geest, voor Uw Heiligen het ware licht bent, de volle verzadiging, de eeuwige vreugde, de opperste blijdschap en het volmaakte geluk.

Door dezelfde Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest. Hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.


Oratio Sancti Thomae Aquinatis Post Missam

GRATIAS tibi ago, Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui me peccatorem, indignum famulum tuum, nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiae tuae satiare dignatus es pretioso Corpore et Sanguine Filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Et precor, ut haec sancta communio non sit mihi reatus ad poenam, sed intercessio salutaris ad veniam. Sit mihi armatura fidei et scutum bonae voluntatis. Sit vitiorum meorum evacuatio, concupiscentiae et libidinis exterminatio, caritatis et patientiae, humilitatis et oboedientiae omniumque virtutum augmentatio: contra insidias inimicorum omnium, tam visibilium quam invisibilium firma defensio; motuum meorum, tam carnalium quam spiritualium, perfecta quietatio: in te uno ac vero Deo firma adhaesio; atque finis mei felix consummatio. Et precor te, ut ad illud ineffabile convivium me peccatorem perducere digneris, ubi tu, cum Filio tuo et Spiritu Sancto, Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gaudium sempiternum, iucunditas consummata et felicitas perfecta. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.


Prayer of St. Thomas Aquinas After Mass

LORD, Father all-powerful, and ever-living God, I thank Thee, for even though I am a sinner, Thy unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of Thy mercy, Thou hast fed me with the precious Body and Blood of Thy Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this holy communion may not bring me condemnation and punishment but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of good will. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to Thee, the one true God and lead me safely through death to everlasting happiness with Thee. And I pray that Thou willest lead me, a sinner to the banquet where Thou with Thy Son and Holy Spirit, art true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to Thy saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.

Genezing van een blinde - 30e zondag door het jaar - 25 oktober 2009

Goede God,

Tot U nader ik. Zie mijn verlangen naar Uw liefde. Wees een gids op mijn levensweg en open mijn ogen voor de tekenen van Uw aanwezigheid.
Amen.

Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! (Mc 10: 47)

zondag 18 oktober 2009

Wereldmissiedag - 29e zondag door het jaar - 18 oktober 2009

Barmhartige God,

Wij zijn van U, am en rijk, gering en voornaam. Help mij om in beweging te komen, om met hart en ziel in Uw dienst te staan, om mij opgenomen te weten in Uw gemeenschap wereldwijd en over alle grenzen heen: Uw Rijk op aarde.
Amen.

Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. (Mc 10: 43)

zondag 11 oktober 2009

Rijkdom afleggen en aanwenden - 28e zondag door het jaar - 11 oktober 2009 (kwd)

Heer Jezus Christus,
Gij roept ook mij, helemaal. gij verlangt van mij en van ons, dat wij een eerlijke weg gaan dor het leven en onze gaven delen met anderen. Op dit moment sterkt Gij ons met uw heilige geven. Geef ons kracht , morgen en overmorgen. Dat zo Uw wijsheid groeit in onze wereld.
Amen.

Goede meester, wat moet ik doen
om deel te krijgen
aan het eeuwige leven? (Marcus 10, 17)

zondag 4 oktober 2009

Laat de kinderen tot mij komen - 27e zondag door het jaar /gedachtenis Franciscus van Asissi - 4 oktober 2009

Goede God,
U hebt mij het leven geschonken en ik kan het nog maar nauwelijks bevatten. Ik bid om Uw nabijheid, opdat ik het grote geschenk van leven waardig ben en zelf leef met eerbied voor al Uw schepselen.
Amen.

Wie niet openstaat voor het koninkrijk van god,
 zal er zeker niet binnengaan. (Marcus 10, 15)