zondag 26 juli 2009

Brood in overvloed - 17e zondag door het jaar - 26 juli 2009

Goede God,
Wie Uw leerling wil zijn, stuurt zijn broeder of zuster niet weg met lege handen. Maak ons ontvankelijk voor Uw liefde en vrijgevigheid en leer ons te breken en te delen, opdat wij elkaar tot voedsel zijn.
Amen.

Jezus nam de broden,
sprak het dankgebed uit
en verdeelde het brood onder de mensen (Joh 6, 11)

zaterdag 18 juli 2009

Herder voor mijn schapen – 16e zondag door het jaar – 19 juli 2009

Goede God,

Wees voor mij een herder. God, leidt mij in Uw spoor van waarheid. Leg in mij het vertrouwen dat U naast mij gaat, dat U mij troost en behoedt.

Amen.

 

 

De Heer is mijn Herder

Het ontbreekt mij aan niets

Groen is het land waar hij mij heenbrengt

Fris als het water dat Hij doet stromen

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden

Tot eer van zijn naam.

Psalm 23

 

Bendictijnse dagorde


donderdag 16 juli 2009

Gebed voor Geestelijke Communie (Heilige Alfonsus)

Mijn Jezus,
Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen¬woordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.
Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,
tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U scheiden.
Amen.

zaterdag 11 juli 2009

Apostolaat voor God - 15e zondag door het jaar 12 juli 2009

Goede God,
Ik dank U voor het Woord dat U in mijn hart hebt gelegd. Geef mij de moed Uw Woord uit te dragen. Geef dat ik in spreken en handelen Uw Woord zichtbaar maak en zo getuige ben van Uw liefde.
Amen.

Mc 6,7: Hij riep de twaalf bij zich
en zond hen twee aan twee uit.

Toewijding aan de Maagd Maria

O Maria, in aanwezigheid van geheel het hemels hof
kies ik U vandaag tot Moeder en Koningin.

In volledige overgave geef ik U en wijd ik U toe,
mijn lichaam en mijn ziel,
mijn innerlijke en uiterlijke goederen
en de waarde zelf van mijn goeie daden:
verledene, tegenwoordige en toekomstige.

Ik geef U, zonder voorbehoud,
het volledige beschikkingsrecht over mij
en over alles wat aan mij toebehoort,
naar Uw welbehagen en tot de grootste glorie van God,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Referentie: Heilige Louis-Marie Grignon de Montfort
Bron: http://users.telenet.be/katholieke-informatie/Toewijdingen/Toewijdingen%20aan%20Maria.html
D.D.: 7 juni 2009
Retraite Foyer de charité Marthe Robin te Thorn

zaterdag 4 juli 2009

Kracht in zwakheid - 14e zondag door het jaar - 4 juli 2009 (lector)

Heer Jezus,

U die het hart van God brengt in onze samenleving, geef ons de juiste ogen en het goede gehoor om Uw boodschap te verstaan. Versterk onze moed om bij tegenslagen te blijven kiezen voor Uw ontwapenend voorbeeld.
Amen.

Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. [2 kor 12, 10]