vrijdag 7 augustus 2009

Het 'Onze Vader' (Matteüs 6, 9-13)

Het uitgebreide 'Onze Vader gebed' staat uit enkele delen: een dankzegging, smeekbede overgaand in voorbede en lofprijzing. Het gebed wordt voorafgegaan en afgesloten door het Kruisteken. Tijdens het Rozenkransgebed worden de eerste twee delen gebeden.

Onze Vader

[Dankzegging]
(a) Onze Vader die in de hemel zijt,
(b) Uw naam worde geheiligd,
(c) Uw rijk kome,
(d) Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

[Smeekbede]
(e) Geef ons heden ons dagelijks brood, en
(f) vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en
(g) leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
AMEN.

[Voorbede door voorganger]
Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias uw Zoon.

[Lofprijzing]
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
AMEN.

Latijnse tekst:

PATER noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten