maandag 31 augustus 2009

Rein van hart zijn - 22e zondag door het jaar - 30 augustus 2009

Goede God,
Angst weerhoudt me vaak mijn hand uit te steken naar de naaste. Geef mij moed en vertrouwen om mijn hart te openen voor de mensen om mij heen, voor Uw liefde en Uw schepping. Doe mij leven naar Uw woord.
Amen.
Nadat Hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei Hij:
'Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht [Mc 6, 14].

dinsdag 25 augustus 2009

Geloofd u in mij? - 21e zondag door het jaar - 23 augustus 2009

Goede God,
Wij bedanken U dat U ons trouw blijft bij alles wat er gebeurt in ons leven. Ook wij wuillen de weg van Jezus volgen en zeggen het Petrus na: 'Naar wie zouden wij anders gaan?'

U spreekt woorden die eeuwig leven geven,
en wij geloven en weten dat U
de Heilige van God bent. (Joh. 6, 69)

Ik groet U, Maria - Gebed van de Heilige Cyrillus van Alexandrië

Ik groet U, Maria, Moeder van God,
geëerd en waardevol bezit van het heelal,
licht dat nooit uitdooft,
Gij, uit wie de zon van de gerechtigheid geboren is,
scepter van de waarheid, onverwoestbare tempel.
Ik groet U, Maria,
verblijf van Hem, die geen enkele plaats bevat,
Gij die een korenaar hebt laten groeien
die nooit zal verwelken.

Door U hebben de herders God verheerlijkt,
door U werd gezegend, in het Evangelie,
Hij die komt in de naam des Heren.
Door U wordt de Drievuldigheid verheerlijkt,
door U wordt het kruis aanbeden over het hele universum.
Door U jubelen de hemelen,
door U werd de vervallen mensheid van de zonde hersteld.
Door U heeft de hele wereld eindelijk de Waarheid gekend.
Door U werden kerken opgericht over heel de aarde.
Door U heeft de eniggeboren Zoon van God

Zijn licht doen schitteren
op hen die in de duisternis waren,
gezeten in de schaduw van de dood.
Door U hebben de apostelen
het heil aan de naties kunnen melden.

Hoe kunnen wij waardig Uw lof bezingen,
O, Moeder van God,
door wie de hele aarde opspringt van vreugde.

zondag 16 augustus 2009

Maria Hemelvaart - vooravond 20e zondag door het jaar - 15 augustus 2009

God van leven,
Door het Brood dat ons heeft gevoed, delen wij in het leven van uw Zoon. Laat ons hier op garde steeds meer gelijken op Hem en eens in de hemel delen in zijn heerlijkheid, Christus onze Heer. Amen.

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt,
blijft in mij en ik blijf in hem. (joh 5, 56)

zondag 9 augustus 2009

Jezus' levend brood - 19e zondag door het jaar - 9 augustus 2009

Goede God,
Ik dank u, mijn God voor alle goede woorden die ik heb gehoord.
Ik dank U, mijn god, voor het voedsel dat mij kracht geeft om over grenzen te gaan.
Mag alles wat ik in deze eucharistie ontvang ook daadwerkelijk mijn leven positief beïnvloeden.
Amen.

Sta op en eet wat,
anders is de reis te zwaar voor je (I Kon 19,8)

vrijdag 7 augustus 2009

Wees gegroet Konigin - Salve Regina

Wees gegroet,
Koningin Moeder van Barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot u verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.

Welaan dan onze Middelares, sla Uw barmhartige ogen op tot ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van Uw Lichaam.
O genadige, O meedogende, O zoete Maagd Maria.
Bidt voor ons, Heilige Moeder Gods.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:
Wij smeken U, O god onze Heer,
voortdurend de gezondheid van ziel en lichaam aan uw dienaren te geven,
opdat zij door de glorierijke voorspraak van de allerzaligste Maagd Maria,
bevrijd blijven van de tegenwoordige beproevingen en het eeuwige geluk mogen genieten.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Latijnse tekst:

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix
Ut digni efficiamur promissionibus Christi
Amen.


(De Nederlandse vertaling)
Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.

Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.
Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden

Ziel van Christus - Ignatius van Loyola

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij
en laat mij tot U komen,
om met uw heiligen U te loven
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Geloofsbelijdenis / Credo (L)

Ondanks de naam is deze geloofsbelijdenis niet afkomstig van de apostelen. De juiste datering is onzeker. Waarschijnlijk vindt ze haar oorsprong in de eerste of tweede eeuw na Christus. Een van de vroegst bekende aanzetten voor het Apostolicum is terug te vinden in de geschriften van Irenaeus (overleden circa 200).

(1) Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.
(2) En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
(3) die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria,
(4) die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
(5) die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
(6) die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
(7) vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
(8) Ik geloof in de Heilige Geest,
(9) de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
(10) de vergiffenis van de zonden,
(11) de verrijzenis van het lichaam,
(12) en het eeuwig leven.
Amen.

[Te bidden tijdens de heilige mis en rozenkrans]

De latijnse versie: Credo

(1) Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
(2) Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum:
(3) qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
(4) passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus,
(5) descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis,
(6) ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
(7) inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
(8) Credo in Spiritum Sanctum,
(9) sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
(10) remissionem peccatorum,
(11) carnis resurrectionem,
(12) vitam aeternam.
Amen.

Vergelijk met het Credo van Nicea (anno 325)

(1) Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
(2) Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula.
(3) Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
(4) Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
(5) Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas,
(6) Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
(7) Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
(8) Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
(9) Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
(10)Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
(11) Et expecto resurrectionem mortuorum,
(12) Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Wees gegroet Maria (Ave Maria)

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria Moeder van god, bidt voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Latijnse tekst:

AVE Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Het 'Onze Vader' (Matteüs 6, 9-13)

Het uitgebreide 'Onze Vader gebed' staat uit enkele delen: een dankzegging, smeekbede overgaand in voorbede en lofprijzing. Het gebed wordt voorafgegaan en afgesloten door het Kruisteken. Tijdens het Rozenkransgebed worden de eerste twee delen gebeden.

Onze Vader

[Dankzegging]
(a) Onze Vader die in de hemel zijt,
(b) Uw naam worde geheiligd,
(c) Uw rijk kome,
(d) Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

[Smeekbede]
(e) Geef ons heden ons dagelijks brood, en
(f) vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven en
(g) leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
AMEN.

[Voorbede door voorganger]
Verlos ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van alle onrust.
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias uw Zoon.

[Lofprijzing]
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
AMEN.

Latijnse tekst:

PATER noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

zondag 2 augustus 2009

Manna uit de hemel - 18e zondag door het jaar - 2 augustus 2009

Goede God,
U wil ik danken voor het Woord waarmee U mij voedt, voor het Brood waarmee U mij sterkt. Zie mijn verlangen naar U, zie mijn honger naar Uw levenwekkend Woord en blijf mij steeds nabij.
Amen.

Vanavond nog zult u inzien
dat de Heer zelf u uit Egypte heeft geleid,
en morgen, in de ochtend,
zult u de Majesteit van de Heer zien. (Ex 16, 7)